7. ____ foods are not in ____ of the main food groups. A. Some-some B. Any-any C. Some-any D. Any-some

7. ____ foods are not in ____ of the main food groups.
A. Some-some
B. Any-any
C. Some-any
D. Any-some

2 bình luận về “7. ____ foods are not in ____ of the main food groups. A. Some-some B. Any-any C. Some-any D. Any-some”

 1. 7. ____ foods are not in ____ of the main food groups.
  A. Some – some
  B. Any – any
  C. Some – any
  D. Any – some
  → Sử dụng Some ở đầu câu vì some – any là danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được. Any thì dùng cho câu phủ định( – ) hoặc sử dụng cho nghi vấn( ? ). còn Some thì dùng cho câu khẳng định( + ).
  ⇒ Chọn C

  Trả lời
 2. 7.C
  – some/any + danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
  – any dùng trong câu (-) và (?) 
  – some dùng trong câu (+) 
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận