7. He owes his … largely to his sense of humor. POPULAR 8. Many remote villages haven’t been … yet. ELECTRICITY 9. He is

7. He owes his … largely to his sense of humor. POPULAR
8. Many remote villages haven’t been … yet. ELECTRICITY
9. He is completely…! Not only is he lazy but he is dishonest too. EMPLOY
10. I like your new … machine. CALCULATE
tại sao ạ

2 bình luận về “7. He owes his … largely to his sense of humor. POPULAR 8. Many remote villages haven’t been … yet. ELECTRICITY 9. He is”

 1. 7.popularity
  đằng trước có tính từ sở hữu->dùng N
  8.electrified
  có been(tobe),mà tobe+adj
  9.unemployed
  completely(ad)+adj
  dùng un vì theo nghĩa của câu :anh ấy hoàn toàn thất nghiệp!Không những lời mà con không trung thực
  10.calculating
  adj+N
  tính từ đuôi ing chỉ sự vật

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới