8.Tet/most/shops/area/are/during/holidays/the/the/in/this/closed/of

8.Tet/most/shops/area/are/during/holidays/the/the/in/this/closed/of

2 bình luận về “8.Tet/most/shops/area/are/during/holidays/the/the/in/this/closed/of”

 1. 8.Most of the shops in this area are closed during Tet holidays [ Thừa từ ” the ” ]
  -> BĐ – HTĐ : S + is / am / are + VpII ( by O )
  => You , We , They + are
  -> During + Time : Trong suốt
  -> Translate : Hầu như tất cả các cửa hàng ở khu vực này đều đóng cửa trong suốt kì nghỉ Tết
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. => Most of the shops in this area are closed during Tet holidays . ( dư chữ “the” )
  – Câu bị động hiện tại đơn : S + tobe ( am/is/are ) + VpII ( by O )
  – during + thời gian : trong suốt
  – – – – – — – –
  ~Gửi bạn~
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới