9. If you (ring)……………..the bell, the servant would come. 10. If it (not,rain)…………………a lot, the rice c

9. If you (ring)……………..the bell, the servant would come.
10. If it (not,rain)…………………a lot, the rice crop wouldn’t grow.
11. If today (be)…………………..Sunday, we wouldn’t have to work.
12. We lost the match. If you (play)……………..for us, we (win).

2 bình luận về “9. If you (ring)……………..the bell, the servant would come. 10. If it (not,rain)…………………a lot, the rice c”

 1. – CĐK Loại 2 : Diễn tả hành động không có thật ở Hiện tại
  + If – clause : Thì QKĐ : S + Ved / V2
  + Main – clause : Thì TLTQK : S + would + V
  * Tip : ” Were ” đi với tất cả các chủ ngữ trong Mệnh đề If
  – CĐK Loại 3 : Diễn tả hành động không có thật trong Quá khứ
  + If – clause : Thì QKHT : S + had + VpII
  + Main – clause : Thì TLHT trong QK : S + would have + VpII 
  9.rang
  10.didn’t rain
  11.were
  12.had played / would have won
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 9. rang 
  – Main-clause chia “would + V-inf” (would come) -> Câu điều kiện loại II
  – Diễn tả một giả định ko có thật, ko có khả năng xảy ra ở Hiện tại. 
  -> If-clause chia thì QKD 
  – Cấu trúc:
  If-clause: If + S + V-ed + O
                 If + S + didn’t + v-inf + O
                 If + was/were (not) + N/adj/… + O
  Main-clause: S + would/could/should (not) + V-inf + O 
  10. didn’t rain
  – Main-clause chia “would (not) + V-inf” -> Câu điều kiện loại II
  -> If-clause chia thì QKD
  ( – )S +didn’t + V-inf + O
  11. were 
  – Main-clause chia “would (not) + V-inf” -> Câu điều kiện loại II
  -> If-clause chia thì QKD 
  – “were” là tobe quá khứ chia với tất cả các ngôi ở trong câu điều kiện loại II
  12. had played – would have won
  – Diễn tả một sự việc, hành động trái với sự thật trong QK.
  -> Câu điều kiện loại III
  – Cấu trúc: 
  If-clause: S + had (not) + VpII 
  Main-clause: S + would (not) have + VpII + O 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới