A. PHONETICS I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 1. A. actor B. painting C. a

A. PHONETICS
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A. actor B. painting C. anthem D. gallery gạch chân “a”
2. A. decide B. exciting C. exhibit D. organise gạch chân “i” *B, C chữ i đầu*
3. A. educated B. played C. recycled D. changed gạch chân “ed”
4. A. cello B. choose C. kitchen D. concert gạch chân “c” *D chữ c đầu*
5. A. sugar B. closure C. share D. anxious A, B gạch chân chữ “s” , C gạch chân chữ “sh”
D gạch chân chữ “x”Viết một bình luận

Câu hỏi mới