A. school B. book C. food D. pool (gạch chân chữ oo)

A.
school
B.
book
C.
food
D.
pool
(gạch chân chữ oo)
Viết một bình luận