affffffffffffffffffffffffff ở bình luận

affffffffffffffffffffffffff
ở bình luận

1 bình luận về “affffffffffffffffffffffffff ở bình luận”

 1. Describle your school
  1. What is your school’s name?-Trường của bạn tên gì?
  My school name is Ly Tu Trong Lower Secondary School-Trường của tôi là Trường THCS LÝ tự trọng
  2. Where is your school?-Trường bạn nằm ở đâu
  My school is in 16/4 street-Trường của tôi nằm trên đường 16/4
  3. How many students are there in your school?-Trường bạn có bao nhiêu hs
  There are about 1500 students in my school- Trường tôi có khoảng 1500 học sinh
  4. How many classrooms are there in your school-Trường bạn có bao nhiêu lớp học
  There are about 30 classrooms in my school-Trường tôi có khoảng 30 lớp học
  5. What are there in your school?-Trường bạn có nhũng gì
  There are a garden, two computer rooms, many classrooms and some facilities
  Trường tôi có vườn, 2 phòng máy, lớp học và một vài tiện nghi khác…
  6. What are the students like in your school-Học sinh thích điều gì nhất
  The students like computer rooms best-Học sinh thích phòng máy
  7. What do you often do at break time?-Bạn thường làm gì lúc rảnh
  I often read book, sometimes I play with my friends-Tôi thường đọc sách, đôi lúc chơi với bạn

  Trả lời

Viết một bình luận