ai giúp mình với ạ Make 2 sentences containing some words with the sound /ei/ (Đặt 2 câu có chứa một số từ có âm /ei/ ) Mình

ai giúp mình với ạ
Make 2 sentences containing some words with the sound /ei/ (Đặt 2 câu có chứa một số từ có âm /ei/ )
Mình cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới