Although Jack is very smart, he cant finish that difficult chemistry test => despite…………………………………..

Although Jack is very smart, he cant finish that difficult chemistry test
=> despite…………………………………………………………………………………………………….

2 bình luận về “Although Jack is very smart, he cant finish that difficult chemistry test => despite…………………………………..”

 1. => Despite being very smart, he can’t finish that difficult chemistry test
  – Cấu trúc: Despite/ In spite of + V-ing/N/N phr, S + V  + …

  Trả lời
 2. Answer : Despite being very smart , Jack can’t finish that difficult chemistry test
  – Although = Despite : mặc dù
  – Dùng để liên kết 2 mệnh đề chỉ sự đối lập 
  – Although + S + V + O
  – Despite/In spite of + N/Ving , clause
  – 2 chủ ngữ 2 ở mệnh đề Although giống nhau thì đưa despite hoặc in spite of vào chỗ although, bỏ chủ ngữ và chuyển V thành Ving
  – Thì Hiện Tại Đơn : S + is/am/are
  – can’t + V nguyên : không thể làm gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới