bài 1 viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 1 lan is interested in doing yoga every to keep

bài 1 viết lại câu sao cho nghĩa không đổi
1 lan is interested in doing yoga every to keep
fit
lan enjoys
câu hai. it will be good if you do exercise evey
day
you should
3 hung stayed at home two days ago because
he had a cough
hung had a high fever,
vote 5 sao ạ nhanh nha mng càng nhanh càng tốtViết một bình luận

Câu hỏi mới