Bài 3. Hãy đổi các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn với thì hiện tại đơn. 1. They listen to English every day. => …

Bài 3. Hãy đổi các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn với thì hiện tại đơn.
1. They listen to English every day.
=> …; => …………………………………………………………….
2. He plays badminton every afternoon.
=> ……………………………………………………………..; => …………………………………………………………….
3. They play volleyball every morning.
=> ……………………………………………………………..; => …………………………………………………………….
4. He does homework every night.
=> ……………………………………………………………..; => …………………………………………………………….
5. He has breakfast at 6.30.
=> ……………………………………………………………..; => …………………………………………………………….
6. I get up at 6 a.m. every morning.
=> ……………………………………………………………..; => …………………………………………………………….
7. Mary and Peter go to work every day.
=> ……………………………………………………………..; => …………………………………………………………….
8. We have dinner at 8 p.m.
=> ……………………………………………………………..; => …………………………………………………………….
9. My father reads books every day.
=> ……………………………………………………………..; => …………………………………………………………….
10. Nga practices English every week.
=> ……………………………………………………………..; => …………………………………………………………….Viết một bình luận

Câu hỏi mới