Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa lỗi trong các câu dưới đây 1. I havent cutted my hair since last June. 2. She has not working as a

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa lỗi trong các câu dưới đây
1. I havent cutted my hair since last June.
2. She has not working as a teacher for almost 5 years.
3. The lesson havent started yet.
4. Has the cat eat yet?
5. I am worried that I hasnt still finished my homework yet.
6. I have just decided to start working next week.
7. He has been at his computer since seven hours.

2 bình luận về “Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa lỗi trong các câu dưới đây 1. I havent cutted my hair since last June. 2. She has not working as a”

 1. 1 cutted -> cut
  – Thì Hiện Tại Hoàn Thành , dấu hiệu : since last June
  – Cấu trúc : S + has/have + not + Vpp + O 
  – cut -> cut -> cut (v) 
  2 working -> worked
  – Thì Hiện Tại Hoàn Thành , dấu hiệu : for almost 5 years
  – Cấu trúc : S + has/have + not + Vpp + O 
  – work -> worked -> worked (v) 
  3 haven’t -> hasn’t
  – Thì Hiện Tại Hoàn Thành , dấu hiệu : yet (yet thường dùng cho thì HTHT ở thể phủ định và nghi vấn)
  – Cấu trúc : S + has/have + not + Vpp + O 
  – The lesson là danh từ số ít -> Chia hasn’t
  4 eat -> eaten 
  – Thì Hiện Tại Hoàn Thành , dấu hiệu : yet
  – Cấu trúc : Has/have + S + Vpp + O ? 
  – eat -> ate -> eaten (v) 
  5 hasn’t -> haven’t
  – Thì Hiện Tại Hoàn Thành , dấu hiệu : yet
  – Cấu trúc : S + has/have + not + Vpp + O 
  – I thuộc ngôi chủ ngữ số nhiều nên chia haven’t
  6 Không có lỗi sai
  7 since -> for
  – since + mốc thời gian 
  – for + khoảng thời gian 
  – Thì Hiện Tại Hoàn Thành
  – Cấu trúc : S + has/have + Vpp + O 

  Trả lời
 2. 1. cutted -> cut
  – since last June là DHNB thì HTHT
  – Cấu trúc: S + have/ has + not + VpII 
  – cut – cut – cut
  2. working -> worked 
  for almost 5 years là DHNB thì HTHT
  – Cấu trúc: S + have/ has + not + VpII 
  3. haven’t -> hasn’t
  – yet là DHNB thì HTHT
  – Cấu trúc: S + have/ has + not + VpII 
  – the lesson là số ít -> has
  4. eat -> eaten 
  – yet là DHNB thì HTHT
  – Cấu trúc: Have/ has + S + VpII..?
  5. hasn’t -> haven’t
  – yet là DHNB thì HTHT
  – Cấu trúc: S + have/ has + not + VpII 
  – I là ngôi thứ nhất -> have
  6. Không có đáp án
  7. since -> for
  – Cấu trúc thì HTHT: S + have/ has + VpII 
  – for + khoảng thời gian

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới