Bài 5: Chuyển từ dạng khẳng định sang dạng nghi vấn 1. I watch football match. – 2. They like playing basketball. – 3. It is

Bài 5: Chuyển từ dạng khẳng định sang dạng nghi vấn
1. I watch football match. –
2. They like playing basketball. –
3. It is boring. –
4. She cleans the floor. –
5. You ride your bike every weekend. –
6. Andy takes nice photos. –
7. They turn on the radio. –
8. He buys a new house. –
9. You are late. –
10. She has a cat. –
giải thích luôn

1 bình luận về “Bài 5: Chuyển từ dạng khẳng định sang dạng nghi vấn 1. I watch football match. – 2. They like playing basketball. – 3. It is”

 1. Giải đáp:
  1. What do you watch?
  2. What do they like?
  3. What it’s like?
  4. What does she do?
  5. What do you do every weekend?
  6. What does Andy do?
  7. What do they do?
  8. What does he do?
  9. Am I late?
  10. What does she have?
  Phân tích:
  → Ta dùng cấu trúc:
  Present simple:
  Wh-Q + Aux.V+ S + V + (O)….?
  → What để hỏi cái gì.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới