Bài 7: Sắp xếp các câu sau thành câu đúng. 1. hair/long/a/black. 2. a/yellow/small/house/ancient. 3. lovely/day/a/rainy. 4

Bài 7: Sắp xếp các câu sau thành câu đúng.
1. hair/long/a/black.
2. a/yellow/small/house/ancient.
3. lovely/day/a/rainy.
4. an/book/interesting/old.
5. a/house/beautiful/modern.Viết một bình luận

Câu hỏi mới