BTVN: rewrite these folbwing sentences 1,I like reading in bed => I prefer …………….. 2, I love to watch cartoons on

BTVN: rewrite these folbwing sentences
1,I like reading in bed
=> I prefer ……………..
2, I love to watch cartoons on Tv
=> I enjoy…………………
3,Does Trung hate merning exercises ?(prefer)
4,They love sunbathing and swimming (keen)
5,She prefers watching tv during her
=>she …………………..
Ét o ét các bồ

2 bình luận về “BTVN: rewrite these folbwing sentences 1,I like reading in bed => I prefer …………….. 2, I love to watch cartoons on”

 1. 1. I prefer reading in bed.
  – prefer+ Ving: thích làm gì
  2. I enjoy watch cartoons on TV.
  – enjoy+ Ving: thích làm gì
  3. Doesn’t Trung prefer merning exercises ?
  – hate: ghét – not prefer: không thích
  4. They are keen on sunbathing and swimming.
  – be+ keen+ on+ Ving: thích làm gì
  5. She likes to watch TV during her free times.
  – like+ to V: thích làm gì ( trong 1 hoàn cảnh cụ thể)

  Trả lời
 2. 1,  I prefer reading in bed.
  – Có : like + V-ing = prefer + V -ing : thích làm gì
  – Tạm dịch : Tôi thích đọc sách trên giường hơn.
  2, I enjoy watching cartoons on TV.
  – Có : like/love  +to -V/V-ing = enjoy + V-ing : yêu thích, đam mê làm gì
  – Tạm dịch : Tôi thích xem phim hoạt hình trên TV.
  3, Does Trung not prefer morning exercises ?
  – Cấu trúc nghi vấn THTĐ : Do/Does +S +V ?
  – Tạm dịch : Trung không thích tập thể dục buổi sáng?
  4, They are keen on sunbathing and swimming.
  – love/like = be keen on = be interested in = be fond of.
  – Tạm dịch : Chúng tôi  rất thích tắm nắng và bơi lội.
  5, She likes atching TV during her…
  – like + V-ing = prefer + V-ing

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới