C. Choose the best answers A, B, C or D to finish the following sentences. (1 point) 1. They were fortune … from the fire b

C. Choose the best answers A, B, C or D to finish the following sentences. (1 point)
1. They were fortune … from the fire before the building collapsed
A. to have been rescuing B. being rescued
C. to have been rescued D. to rescue
2. She wants to go shopping, but she has hardly … money
A. any B. some C. no D. little
3. The new director of the company seems to be an intelligent and … man
A. well-educated B. well-educate
C. well-educational D. well-education
4. Can you keep calm for a moment? You … noise in class!
A. are always made B. always make
C. have always made D. are always making
5. By … the housework done, my mother has more time to pursue her career
A. ordering B. taking C. having D. making
Tại sao ạ

1 bình luận về “C. Choose the best answers A, B, C or D to finish the following sentences. (1 point) 1. They were fortune … from the fire b”

 1. 1.C
  Dịch: họ đã rất may mắn khi được cứu khỏi hỏa hoạn trước khi tòa nhà đổ sập. -> được cứu thoát ->bị động: to +have +been +PP.
  2.A
  3.A
  4.D
  Thì hiện tại tiếp diễn đi với trạng từ “always” dùng để diễn tả thói quen xấu của ai đó làm người khác khó chịu.
  5.C
  Thì hiện tại tiếp diễn đi với trạng từ “always” dùng để diễn tả thói quen xấu của ai đó làm người khác khó chịu.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới