các bn gíup mik vs, please chỉ 5 câu trắc nghiệm thôi: 30 điểm gt nha 26.Most of the goods ……………. in this factory a

các bn gíup mik vs, please
chỉ 5 câu trắc nghiệm thôi: 30 điểm
gt nha
26.Most of the goods ……………. in this factory are exported.
A. make B. making C. made D. to make
27. Some of the new horror movies are ……………. because they are so realistic.
A. frightening B. frighten C. frightened D. being frightened
28. When I arrived, there was a big red car ……………. outside the house.
A. park B. parked C. parking D. parks
29. A numbers of questions were ……………. in the discussion..
A. raised B. made C. done D. found
30. Soft ducks feathers ……………. to make pillows.
A. will be used B. are used
C.are going to be used D. are using

1 bình luận về “các bn gíup mik vs, please chỉ 5 câu trắc nghiệm thôi: 30 điểm gt nha 26.Most of the goods ……………. in this factory a”

 1. 26.C
  -> rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách dùng cụm quá khứ phân từ P2 (câu ở thể bị động)
  27.A
  -> tobe + adj
  -> adj-ed: miêu tả cảm xúc, cảm nhận của con người, con vật về một sự vật, hiện tượng, sự việc nào đó
  -> adj-ing: miêu tả tính cách, tính chất, đặc điểm của người, sự vật, hiện tượng.
  28.C
  -> rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách dùng cụm hiện tại phân từ V-ing (câu ở thể chủ động)
  29.A
  – raise (v): đưa ra
  -> Bị động thì QKĐ: S + was/were + P2 + (by O)
  30.B
  -> Bị động thì HTĐ: S + am/is/are + P2 + (by O)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới