Chỉ 3 câu thôi, phải giải thích 23. my brother / ever / donate / blood / three times / before. 24. this/ painting/is/made/tra

Chỉ 3 câu thôi, phải giải thích
23. my brother / ever / donate / blood / three times / before.
24. this/ painting/is/made/traditional paper/with/natural colours
25. last week/ I/ see/ interesting/ portraits/ art gallery

2 bình luận về “Chỉ 3 câu thôi, phải giải thích 23. my brother / ever / donate / blood / three times / before. 24. this/ painting/is/made/tra”

 1. $\text{23.}$ My brother has ever donated blood three times before.
  $\rightarrow$ Sử dụng thì $\text{HTHT}$ dùng để diễn tả những hành động xảy ra trong quá khứ nhưng xác định được thời gian.
  $\rightarrow$ Cấu trúc: S + have/has +$V_{P(II)}$.
  $\rightarrow$ Dịch: Anh trai tôi đã từng hiến máu 3 lần trước đây.
  $\text{24.}$ This painting is made from traditional paper with natural coulours.
  $\rightarrow$ Sử dụng thì $\text{QKĐ}$ diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.
  $\rightarrow$ Cấu trúc: S + $V_{ed}$ + …
  $\rightarrow$ Dịch: Bức tranh này được làm từ giấy truyền thống với màu sắc tự nhiên.
  $\text{25.}$ Last week I saw many interesting portraits at the art gallery.
  $\rightarrow$ Sử dụng thì $\text{QKĐ}$ diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.
  $\rightarrow$ $\text{DHNB}$ Last week.
  $\rightarrow$ Cấu trúc: S + $V_{ed}$ + …
  $\rightarrow$ Dịch: Tuần trước tôi đã xem nhiều bức chân dung thú vị tại phòng trưng bày nghệ thuật.
  $\text{__}$     $\text{__}$     $\text{__}$     $\text{__}$     $\text{__}$     $\text{__}$     $\text{__}$     $\text{__}$     $\text{__}$     $\text{__}$     $\text{__}$     $\text{__}$

  Trả lời
 2. 23, My brother has ever donated blood for three times before
  ( S+ have/ has+ ever+ Ved/ cột 3+ O+ for+ time+ before
  24, This painting is made from traditional paper with natural coulours.
  (make from: làm từ cái gì)
  25, Last week I saw many interesting portraits at the art gallery.
  ( last week+ QKD)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới