Chia động từ của thì quá khứ đơn 1. My family (be , not ) in the park last night . 2 . The Wright br

Chia động từ của thì quá khứ đơn
1. My family (be , not ) in the park last night .
2 . The Wright brothers (be) in 1903

2 bình luận về “Chia động từ của thì quá khứ đơn 1. My family (be , not ) in the park last night . 2 . The Wright br”

 1. 1. wasn’t
  2. were
  -> Cấu trúc thì Quá khứ đơn:
  (+) S + was/were  …
  (-) S + wasn’t/weren’t  …
  + Chủ ngữ: I/ he/ she/ it/ N(số ít) -> tobe “was”
  + Chủ ngữ: They/ we/ you/ N(Số nhiều) -> tobe “were”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới