children / / French / children, / Easter. / chocolate / at / English / get / eggs Like

children / / French / children, / Easter. / chocolate / at / English / get / eggs
Like

1 bình luận về “children / / French / children, / Easter. / chocolate / at / English / get / eggs Like”

 1. Answer: Like French children, English children get chocolate eggs at Easter
  – like -> giống như
  – HTĐ: S + V (s/es)
  – at + thời gian cụ thể
  -> Tạm dịch: Giống như trẻ em Pháp, trẻ em nước Anh nhận được trứng sô cô la vào lễ Phục sinh

  Trả lời

Viết một bình luận