Cho ví dụ câu so sánh: Loại Like: Loại Different from Mỗi loại cho 2 ví dụ.

Cho ví dụ câu so sánh:
Loại Like:
Loại Different from
Mỗi loại cho 2 ví dụ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới