-Chọn từ thích hợp His good looks help him on the……… to success. A.rank B. ladder C. scale. D.positio

-Chọn từ thích hợp
His good looks help him on the……… to success.
A.rank B. ladder C. scale. D.position

1 bình luận về “-Chọn từ thích hợp His good looks help him on the……… to success. A.rank B. ladder C. scale. D.positio”

 1. His good looks help him on the……… to success.
  A.rank
  B. ladder
  C. scale.
  D.position
  giải thích :
  A. rank không hợp lí cho câu này vì khi ghép từ này vào câu thì câu này trở nên không có nghĩa.
  Tạm dịch khi thêm từ rank vào câu : Vẻ ngoài tốt của anh ấy giúp anh ấy theo cấp bậc thành công.
  B.ladder : Chỉ có a rung on the ladder hoặc of the ladder thôi chứ không có help him on the ladder.
  C. scale : Tỉ lệ . Cũng không hợp lí cho câu này vì cấu trúc quá lũng cũng và khó hiểu .
  D. position : Chức vụ , vị trí . Từ này thì sẽ hợp lí hơn cho câu này vì khi ta dịch ra thì câu này sẽ có nghĩa và dễ hiểu hơn .
  Tạm dịch : Vẻ ngoài tốt của anh ấy giúp anh ấy ở vị trí thành công.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới