Choose the underlined part in each sentence (A, B,C, or D ) that needs correcting 25. What will (A) you do (B) when (C) your

Choose the underlined part in each sentence (A, B,C, or D ) that needs correcting
25. What will (A) you do (B) when (C) your friends wont come (D) ?
26. Someone was knocking (A) at the door (B) when I was doing (C) the washing up (D).
27. My friend didnt drink (A) any (B) beer since we came (C) to live here (D).
28. We have written (A)to each other (B) when (C) we were (D) in primary school.
29. After (A) breakfast, Im gone (B) to walk to (C) school with (D) my friends.
30. Did (A) he go to (B) the pop concert next weekend (C) for a change (D)?
LM VÀ GIẢI THÍCH GIÚP EM VỚI NHAAA :333

1 bình luận về “Choose the underlined part in each sentence (A, B,C, or D ) that needs correcting 25. What will (A) you do (B) when (C) your”

 1. 25.won’t come => don’t come (mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian của thì tương lai chia ở hiện tại đơn)
  26. was knocking => knocked (hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào, hành động xen vào chia ở QKĐ)
  27. didn’t drink => hasn’t drunk (Thì HTHT do có dấu hiệu là since)
  28. when => since (vì câu đang ở thì HTHT, và since thì đứng trước mệnh đề chỉ thời gian chia ở quá khứ đơn)
  29. am gone => go (am gone là sai ngữ pháp)
  30. Did => will (vì có dấu hiệu là next weekend)
  #HOCTOT 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới