Choose the underlined part that needs correction 47. Minh (A) wanted to study (B) in England (C) however his English was (D)

Choose the underlined part that needs correction
47. Minh (A) wanted to study (B) in England (C) however his English was (D) bad.
48. The subway (A) isn’t (B) more expensive (C) as (D) the train
49. My sister enjoys (A) listening (B) to music and (C) dance with her (D) friends.
50. (A) My backpack (B) is (C) more newer than (D) yours,
51. I want (A) to study (B) abroad. (C) Although, it is (D) expensive,

2 bình luận về “Choose the underlined part that needs correction 47. Minh (A) wanted to study (B) in England (C) however his English was (D)”

 1. 47 c⇒ vì but là nhưng theo nghĩa câu :  minh muốn học tiếng anh tại anh vì tiếng anh của anh ấy tệ 
  ≡phải thay bằng because
  48 b⇒vì sau là as , cấu trúc so sánh ngang bằng : s + be +as+adj+as 
  49 c⇒vì tước đó có enjoys mà enjoys +ving , vậy nên tất cả động từ trong câu đều là ving
  50 c ⇒vì có than so sánh hơn kém mà new là adj ngắn nên áp dụng công thức này :
  ≡S1+be+adj ngắn + er + than+ S2
  51 c⇒vì although chỉ đứng đầu câu hoặc giữa câu , dùng để nối 2 câu với nhau .
  ≡nhưng ở đây although đứng sau dấu chấm mà sau although ko còn câu nào khác
                                             ≡≡chúc bạn học tốt≡≡
  tiện cho mk xin 1 cái hay nhất với!

  Trả lời
 2. 47. C -> but: nhưng
  48. C -> be/V + as + adj/adv + as
  49. D -> dancing vì đằng trước có enjoy
  50. C -> bỏ more vì newer là tính từ ngắn
  51. C -> however: tuy nhiên

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới