Choose the word in which the underlined part is pronounced differently phát âm đuôi ed khác so với các từ còn lại A. Practis

Choose the word in which the underlined part is pronounced differently
phát âm đuôi ed khác so với các từ còn lại
A. Practised B. Used C. Closed D. PleasedViết một bình luận

Câu hỏi mới