choose the word which has the underlined part pronounced differrently from the rest 1 A collected B arranged C climbed D car

choose the word which has the underlined part pronounced differrently from the rest
1
A collected B arranged C climbed D carved
2
A collage B gardening C fragile D glass
3
A eggshell B pottery C many D exercise
nhớ viết cả cách phát âm nha

2 bình luận về “choose the word which has the underlined part pronounced differrently from the rest 1 A collected B arranged C climbed D car”

 1. 1. A
  => vì B,C,D đọc là /d/
  còn A đọc là /id/
  2. A
  => vì B,C,D nhấn âm thứ nhất
  còn A nhấn âm thứ hai
  3. B
  => -eggshell: /ˈeɡ.ʃel/
        -pottery : /ˈpɒt.ər.i/
        -many: /ˈmen.i/
        -exercise:  /ˈek.sə.saɪz/
  Xin 5* và câu trl hay nhất ạ

  Trả lời
 2. 1. Chọn A
  – Câu A có âm /id/, các câu còn lại âm /d/
  2. Chọn C
  – câu C có âm /æ/, các câu còn lại âm /ɑ:/
  3. Chọn B
  – câu B có âm /ə/, các câu còn lại âm /e/
  ~GOODLUCK~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới