Chuyển câu bị động sang câu chủ động ở các thì Hiện tại, quá khứ, hiện tại tiếp diễn. `1.` the wall/ paint. `2.` the trees/ w

Chuyển câu bị động sang câu chủ động ở các thì Hiện tại, quá khứ, hiện tại tiếp diễn.
`1.` the wall/ paint.
`2.` the trees/ water.
`3.` the closes/ clean
`4.` a new house/ build
`5.` a new car/ buy

2 bình luận về “Chuyển câu bị động sang câu chủ động ở các thì Hiện tại, quá khứ, hiện tại tiếp diễn. `1.` the wall/ paint. `2.` the trees/ w”

 1. 1. 
  * Bị động 
  – HTĐ: The wall is painted 
  – QKĐ: The wall was painted 
  – HTTD: The wall is painting 
  * Chủ động
  – HTĐ: I paint the wall 
  – QKĐ: I painted the wall
  – HTTD: I am painting the wall
  2.
  * Bị động 
  – HTĐ: The trees are watered.
  – QKĐ: The trees were watered.
  – HTTD: The trees are being watered.
  * Chủ động
  – HTĐ: She waters the trees.
  – QKĐ: She watered the trees.
  – HTTD: She is watering the trees.
  3. 
  * Bị động
  – HTĐ: The closes are cleaned.
  – QKĐ: The closes were cleaned.
  – HTTD: The closes are being cleaned.
  * Chủ động
  – HTĐ: She cleans the closes.
  – QKĐ: She cleaned the closes.
  – HTTD: She is cleaning the closes.
  4.
  * Bị động 
  – HTĐ: A new house is built.
  – QKĐ: A new house was built.
  – HTTD: A new house is being built.
  * Chủ động
  – HTĐ: We build a new house.
  – QKĐ: We built a new house.
  – HTTD: We are building a new house.
  5.
  * Bị động
  – HTĐ: A new car is bought.
  – QKĐ: A new car was bought.
  – HTTD: A new car is being bought.
  * Chủ động 
  – HTĐ: Mai buys a new car.
  – QKĐ: Mai bought a new car.
  – HTTD: Mai is buying a new car.

  Trả lời
 2. 1.
  – HTĐ: The wall is painted.
  – QKĐ: The wall was painted.
  – HTTD: The wall is being pained.
  *Vì chủ thể của hoạt động không cụ thể, không rõ là ai nên có thể lấy đại từ nhân xưng hoặc đại từ bất định làm chủ ngữ.
  -> HTĐ: They paint the wall.
  -> QKĐ: They  paited the wall.
  -> HTTD: They are painted the wall.
  2.
  – HTĐ: The trees are watered.
  – QKĐ: The trees were watered.
  – HTTD: The trees are being watered.
  -> HTĐ: He waters the trees.
  -> QKĐ: He watered the trees.
  -> HTTD: He is watering the trees.
  3.
  – HTĐ: The closes are cleaned.
  – QKĐ: The closes were cleaned.
  – HTTD: The closes are being cleaned.
  -> HTĐ: She cleans the closes.
  -> QKĐ: She cleaned the closes.
  -> HTTD: She is cleaning the closes.
  4.
  – HTĐ: A new house is built.
  – QKĐ: A new house was built.
  – HTTD: A neww house is being built.
  -> HTĐ: They build a new house.
  -> QKĐ: They built a new house.
  -> HTTD: They are building a new house.
  5.
  – HTĐ: A new car is bought.
  – QKĐ: A new car was bought.
  – HTTD: A new car is being bought.
  -> HTĐ: I buy a new car.
  -> QKĐ: I bought a new car.
  -> HTTD: I am buying a new car.
  ————–
  *Thì HTĐ: S + V(s/es) + …
  *Thì QKĐ: S + Ved/ V2 …
  *Thì HTTD: S + am/is/are + V-ing + …

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới