Chuyển câu bị động sang câu chủ động ở các thì : quá khứ tiếp diễn, tương lai, hiện tại hoàn thành. 1 the wall/ paint. 2 th

Chuyển câu bị động sang câu chủ động ở các thì : quá khứ tiếp diễn, tương lai, hiện tại hoàn thành.
1
the wall/ paint.
2
the trees/ water.
3
the closes/ clean
4
a new house/ build
5
a new car/ buy

1 bình luận về “Chuyển câu bị động sang câu chủ động ở các thì : quá khứ tiếp diễn, tương lai, hiện tại hoàn thành. 1 the wall/ paint. 2 th”

 1. 1. 
  – QKTD: The wall was being painted
  – TLĐ: The wall will be painted
  – HTHT: The wall has been painted
  2. 
  – QKTD: The trees were being watered
  – TLĐ: The trees will be watered
  – HTHT: The trees have been watered
  3.
  – QKTD: The clothes were being washed
  – TLĐ: The clothes will be washed
  – HTHT: The clothes have been washed
  4. 
  – QKTD: A new house was being built 
  – TLĐ: A new house will be built 
  – HTHT: A new house has been built 
  5. 
  – QKTD: A new car was being bought
  – TLĐ: A new car will be bought
  – HTHT: A new car has been bought
  *Cấu trúc bị động các thì:
  – QKTD: S + was/ were + being + PP + (by O)
  – TLĐ: S + will be + PP + (by O)
  HTHT: S + have/ has + been + PP+ (by O)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới