Chuyển câu bị động thành chủ động ở các thì: Hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn `1)` The floor/ clean

Chuyển câu bị động thành chủ động ở các thì: Hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn
`1)` The floor/ clean

2 bình luận về “Chuyển câu bị động thành chủ động ở các thì: Hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn `1)` The floor/ clean”

 1. 1. The floor is cleaned 
  – Cấu trúc thì HTĐ (bị động): S + am/ is/ are + VpII + (by O)
  – the floor là số ít -> is
  1′. They clean the floor 
  – Cấu trúc thì HTĐ (chủ động): S + V(s/es) + O
  – They là số nhiều -> clean giữ nguyên
  2. The floor was cleaned
  – Cấu trúc thì QKĐ (bị động): S + was/ were + VpII + (by O)
  – the floor là số ít -> was
  2′. They cleaned the floor 
  – Cấu trúc thì QKĐ (chủ động): S + V2/ed + O
  3. The floor is being cleaned  
  – Cấu trúc thì HTTD (bị động): S + am/ is/ are + being + VpII + (by O)
  – The floor là số ít -> is
  3′. They are cleaning the floor 
  – Cấu trúc thì HTTD (chủ động): S + am/ is/ are + Ving
  – They là số nhiều -> are

  Trả lời
 2. 1. 
  * Bị động 
  – HTĐ: The floor is cleaned
  – QKĐ: The floor was cleaned.
  – HTTD: The floor is being cleaned.
  * Chủ động
  – HTĐ: She cleans the floor
  – QKĐ: She cleaned the floor
  – HTTD: She is cleaning the floor

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới