Chuyển câu nhưng nghĩa không thấy đổi ( mik có mỗi 12đ mong các bạn giúp ) 1. This is the first time he went abroad => He has

Chuyển câu nhưng nghĩa không thấy đổi ( mik có mỗi 12đ mong các bạn giúp )
1. This is the first time he went abroad
=> He has _ _ ___________________________
2. The last time I washed the dishes was 5 days ago
=> I have ___________________________________________
3. I haven’t had such a delicious meal before
=> It is the first time ________________________________
4. We haven’t cleaned the flow for 3 days
=> It is ______________________________________________

2 bình luận về “Chuyển câu nhưng nghĩa không thấy đổi ( mik có mỗi 12đ mong các bạn giúp ) 1. This is the first time he went abroad => He has”

 1. 1. He has not gone abroad before.
  – S + have/has + not (never) + Vpp + before
  = This is the first time + S + have/has + Vpp
  2. I have not washed the dishes for 5 days.
  – S + have/has + not + Vpp + for + khoảng thời gian
  = The last time + S + V2/ed + was + thời gian + ago
  3. It is the first time I have had such a delicious meal.
  – Phần giải thích giống câu 1
  4. It is 3 days since we (last) cleaned the floor.
  – It + is + thời gian + since + S + (last) + V2/ed
  = S + have/has + not + Vpp + for + khoảng thời gian

  Trả lời
 2. 1 He has not gone abroad before
  – This/It is the first time + S + has/have + Vpp + O 
  – S + has/have + never + Vpp + … + before
  = S + has/have + not + Vpp + … + before
  – He thuộc ngôi chủ ngữ số ít nên chia has 
  – go -> went -> gone (v) 
  2 I have not washed the dishes for 5 days
  – The last time + S + Ved/V2 + was + time 
  – S + has/have + not + Vpp + for/since + time 
  – I thuộc ngôi chủ ngữ số nhiều nên chia have 
  – wash -> washed -> washed (v) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới