chuyển thành câu bị động ( 2 cách ) 17. They rumored the man was still living. 18. People think that Jack Londons life and wr

chuyển thành câu bị động ( 2 cách )
17. They rumored the man was still living.
18. People think that Jack Londons life and writings represent the American love of adventure.

2 bình luận về “chuyển thành câu bị động ( 2 cách ) 17. They rumored the man was still living. 18. People think that Jack Londons life and wr”

 1. – BĐ Đặc biệt :
  + C1 : It + is / was / … + VpII + that + Clause
  + C2 :
  * S + is / am / are / … + VpII + to V-inf [ Mệnh đề 2 = Hiện tại / Tương lai ]
  * S + is / am / are / … + VpII + to have VpII [ Mệnh đề 2 = Quá khứ / HTHT ]
  * S + is / am / are / … + VpII + to have been V-ing [ Mệnh đề 2 = QKTD ]
  17.
  – It was rumored that the man was still living
  – The man was rumored to have been still living
  18.
  – It is thought that Jack London’s life and writings represent the American love of adventure
  – Jack London’s life and writings are thought to represent the American love of adventure
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 17. 
  C1 It was rumored that the man was still living.
  C2 The man was rumored to be still living/to have been still living.
  18. 
  C1 Jack London’s life and writings are thought to represent the American love of adventure.
  C2 It is thought that Jack Londons life and writings represent the American love of adventure.
  Câu bị động kép:
  Form: People/They/… + think/say/suppose/believe/… that + S + V
  -> Cách 1: It is/was + think/say/suppose/believe/… that + S + V
  -> Cách 2: S + be + think/say/suppose/believe/… to V + O/ to have + V3/ed + O
  TH1 Động từ ở mệnh đề sau cùng thì so với động từ mệnh đề trước, chuyển sang bị động ta dùng “to V”
  TH2 Động từ ở mệnh đề sau lùi thì so với động từ mệnh đề trước, chuyển sang bị động ta dùng “to have + V3/ed”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới