Circle the correct answers. 1.I have to revise tonigt because we are having/will have an exam tomorrow 2.I am remembering/wil

Circle the correct answers.
1.I have to revise tonigt because we are having/will have an exam tomorrow
2.I am remembering/will remember this day for the rest of my life
3.Do you go/Are you going to Australia next Christmas?
4.I’m sure you are passing/will pass your driving test.Don’t worry
5.If you want me to.I will complain/am going to complain to the manager about it
6.Oscar says he is doing/will do the washing-up after dinner
7.I’m a bit scared because I am seeing/will see the dentist this afternoon
8.What are you going to do/do you do this evening?
9.Shall you tell/Will you tell Paul I’m sorry about yesterday?
10.My dad will grow/is going to grow a beard,but my mum doesn’t like the idea
Giải thích rõ giúp em với ạ <3

2 bình luận về “Circle the correct answers. 1.I have to revise tonigt because we are having/will have an exam tomorrow 2.I am remembering/wil”

 1. 1. will have
  – DHNB : tomorrow -> TLĐ : S + will / shall + Vinfi
  2. will remember
  Những từ chỉ tình thái như remember không chia đuôi -ing
  -> Tôi sẽ ghi nhớ ngày này cho đến cuối đời.
  3. Are you going to 
  – DHNB : next Christmas -> TLG : Am / Is / Are + S + going to + Vinfi?
  4. will pass
   – Diễn tả dự đoán/ phỏng đoán trong tương lai -> TLĐ : S + will / shall + Vinfi
  5. will complain
  – Câu điều kiện loại 1 : If + S + V ( HTĐ ), S + will / can / shall / may + Vinfi
  6. will do
  – TLĐ : S + will / shall + Vinfi
  -> Oscar nói rằng anh ấy sẽ dọn dẹp sau bữa tối
  7. will see
  – Diễn tả một kế hoạch, dự định sắp xảy ra -> TLĐ : S + will / shall + Vinfi
  – Clause + because + clause : mệnh đề chỉ nguyên nhân – kết quả
  -> Tôi hơi sợ vì tôi sẽ gặp nha sĩ vào chiều nay
  8. are you going to do
  – TLG : Wh + am / is / are + S + going to + Vinfi?
  -> Bạn sẽ làm gì vào buổi tối hôm nay?
  9. Will you tell
  – Shall đi với chủ ngữ I, We mang nghĩa đề nghị, gợi ý làm gì cùng nhau
  – TLĐ : Will / Shall + S + Vinfi?
  10. will grow
  – clause + but + clause : .. nhưng ..
  -> Bố tôi sẽ để râu, nhưng mẹ tôi không thích ý tưởng đó

  Trả lời
 2. 1 will have
  ⇒ “tomorrow” là dấu hiệu nhận biết của thì TLĐ.
  2 remembering
  ⇒ Trong câu có động từ tobe và “this day” là dấu hiệu nhận biết của thì HTTD.
  3 Are you going
  ⇒ “next” là dấu hiệu nhận biết của thì TL gần → be going to Vbare
  4 will pass
  ⇒ Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đậu bài thi lái xe. Đừng lo lắng.
  5 will complain
  ⇒ If loại 1: If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)
  6 will do
  ⇒ Oscar nói rằng anh ấy sẽ dọn dẹp sau bữa tối.
  7 will see
  ⇒ Tôi hơi sợ vì tôi sẽ gặp nha sĩ chiều nay
  8 going to do
  ⇒ “this afternoon” là dấu hiệu nhận biết của thì HTTD.
  9. Shall you tell
  ⇒ Trong câu có “yesterday” nên không thể dùng thì TLĐ.
  10 is going to grow beard 
  ⇒ Bố tôi sẽ để râu, nhưng mẹ tôi không thích ý tưởng đó

  Trả lời

Viết một bình luận