complete the following sentences with the words/ phrases given : she/like/free time / read comics students / Green Junior sc

complete the following sentences with the words/ phrases given :
she/like/free time / read comics
students / Green Junior school / have champion / do volunteer work / on satuardays

2 bình luận về “complete the following sentences with the words/ phrases given : she/like/free time / read comics students / Green Junior sc”

 1. $\text{1}$ : She likes reading comics in her free time
  ⇒ Like + V-ing
  ⇒ ( + ) S + V ( s / es )
  Dịch: Cô ấy thích đọc truyện tranh khi rảnh rỗi
  $\text{2}$ : Green Junior school have champion students to do volunteer work on saturdays
  ⇒ champion ( n ) quán quân
  Dịch: Trường Green Junior có những học sinh vô địch làm công việc tình nguyện vào các ngày thứ bảy
  \color{white}\text{#Kevin.inlervin}

  Trả lời
 2. #Nae
  1. She likes reading comics in her free time.
  – She -> Chủ ngữ số ít -> ĐT like thêm s
  – Like + V-ing
  – Sở hữu cách: She -> her (Của cô ấy)
  – Thì HTĐ dạng KĐ: S + V(s/es) + O
  ——————————
  2. Green Junior school has champion students doing volunteer work on Saturdays.
  – Green Junior school -> Chủ ngữ số ít -> ĐT cần chia
  – Thì HTĐ dạng KĐ: S + V(s/es) + O

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới