cool/tasty flavour/make/drinkers/refresh quickly Hoàn thành câu với từ cho trước

cool/tasty flavour/make/drinkers/refresh quickly
Hoàn thành câu với từ cho trước

1 bình luận về “cool/tasty flavour/make/drinkers/refresh quickly Hoàn thành câu với từ cho trước”

 1. cool/tasty flavour/make/drinkers/refresh quickly
  => Cool and tasty flavour make drinkers refresh quickly.
  @ Kiến thức :
  – and : và ( nối vế câu , bổ sung thông tin )
  – make sb + V-inf/adj : khiến ai như thế nào 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới