Đặt câu 5 câu có từ ahead , fine , paveme , obey , Traffic rules

Đặt câu 5 câu có từ ahead , fine , paveme , obey , Traffic rules

1 bình luận về “Đặt câu 5 câu có từ ahead , fine , paveme , obey , Traffic rules”

 1. – The road ahead is very busy
  ( Con đường phía trước rất bận rộn )
  – I felt terrible last night but I feel fine this morning 
  ( Tôi cảm thấy khủng khiếp đêm qua nhưng tôi cảm thấy tốt sáng nay )
  – Children must obey their parents 
  ( Con cái phải vâng lời cha mẹ )
  – We should obey traffic rules
  ( Chúng ta nên tuân thủ quy tắc giao thông )

  Trả lời

Viết một bình luận