Đặt câu hỏi cho phần in hoa : 7. They stay IN A HOTEL 8. John is going TO THE BEACH next Sunday.

Đặt câu hỏi cho phần in hoa :
7. They stay IN A HOTEL
8. John is going TO THE BEACH next Sunday.

2 bình luận về “Đặt câu hỏi cho phần in hoa : 7. They stay IN A HOTEL 8. John is going TO THE BEACH next Sunday.”

 1. $7.$ Where do they stay?
  $-$ Phần gạch chân là “trong một nhà nghỉ”- chỉ nơi chốn.
  -> Dùng đại từ nghi vấn “Where”.
  $-$ “Họ ở lại ở đâu?”.
  $8.$ Where is John going to next Sunday?
  $-$ Phần gạch chân là “bãi biển”- chỉ nơi chốn.
  -> Dùng đại từ nghi vấn “Where”.
  $-$ “John sẽ đi đâu vào Chủ nhật sắp tới?”

  Trả lời
 2. 7 Where do they stay ?
  – Câu trả lời in hoa từ chỉ nơi chốn -> Câu hỏi dùng When : Ở đâu
  – Câu trả lời dùng thì gì -> Câu hỏi dùng thì đấy
  – HTĐ : (?) Do/does + S + V_0 + … ?
  -> Where + do/does + S + V_0 + …. ?
  – Chủ ngữ “They’ -> Dùng do
  8 Where is John going to next Sunday ?
  – Câu trả lời in hoa từ chỉ nơi chốn ->  Câu hỏi dùng When : ở đâu
  – HTTD: (?) Am/is/are + S + V-ing + … ?
  -> Where + am/is/are + S + V-ing + … ?
  – Chủ ngữ “John” số ít -> Dùng is
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới