Đặt câu hỏi cho từ in hoa : 1. The dress looked VERY NICE 2. We live in HANOI

Đặt câu hỏi cho từ in hoa :
1. The dress looked VERY NICE
2. We live in HANOI

1 bình luận về “Đặt câu hỏi cho từ in hoa : 1. The dress looked VERY NICE 2. We live in HANOI”

 1. @mocmoc1603
  1. How did the dress look like?
  Very nice: tính từ chỉ mức độ đẹp
  -> How
  Looked là thì quá khứ sang câu hỏi đảo trợ động từ là did lên trên và look giữ nguyên.
  2. Where do we live in?
  Hanoi: địa điểm
  -> Where
  Live là thì hiện tại đơn sang câu hỏi đảo trợ động từ là do lên trên và live giữ nguyên.
  $#hoctot$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới