đặt câu hỏi he was at school yesterday

đặt câu hỏi he was at school yesterday

1 bình luận về “đặt câu hỏi he was at school yesterday”

 1. Đáp án : Where was he yesterday ? (Anh ấy đã ở đâu vào ngày hôm qua?)
  @ Do cụm từ “at school” là để chỉ nơi chốn (cụ thể là trường học) nên ta có từ để hỏi là:  Where: ở đâu (Dùng để hỏi vị trí, nơi chốn…)
  @ Một số lưu ý khi đặt câu hỏi :
  – Đầu tiên, ta phải xác định từ để hỏi. 
  – Từ bị gạch chân không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi.
  – Nếu trong câu: Dùng  động  từ  thường thì ta phải mượn trợ động từ và đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.
  Nếu  trong  câu  dùng “động từ  tobe”, “động  từ  khuyết  thiếu” ta  chỉ cần đảo “động từ tobe”,“động từ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.
  Nếu trong câu có từ bị gạch chân dùng những từ sau thì khi chuyển sang câu hỏi ta phải đổi tương ứng như sau:
  1. I, We => you
  2. me, us => you
  3. mine, ours => yours
  4. my, our => your 
  5. some  => any
  # $Eudoria$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới