Đặt động từ ở dạng đúng 34. Carols parents always encouraged her (study) ______________ hard at school.

Đặt động từ ở dạng đúng
34. Carols parents always encouraged her (study) ______________ hard at school.Viết một bình luận

Câu hỏi mới