Đề bài: Đặt 5 câu với động từ TOBE và 5 câu động từ thường (có trạng từ chỉ tần suất) LƯU Ý: KHÔNG CHÉP MẠNG

Đề bài: Đặt 5 câu với động từ TOBE và 5 câu động từ thường (có trạng từ chỉ tần suất)
LƯU Ý: KHÔNG CHÉP MẠNG

1 bình luận về “Đề bài: Đặt 5 câu với động từ TOBE và 5 câu động từ thường (có trạng từ chỉ tần suất) LƯU Ý: KHÔNG CHÉP MẠNG”

 1. 5 câu với động từ TOBE:
  + Peter is always friendly with kids
  + We are sometimes at home at the weekend
  + I am never at school at the weekend
  + Jack is often on time
  + Her cousin is always hard working
  5 câu động từ thường (có trạng từ chỉ tần suất):
  + I always go to school everyday
  + Linda never reads the newspapers
  + They sometimes listen to music
  + He rarely draws
  + She usually gets good grades

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới