đề bài : find the mistake and correct 1. if she have free time, she’ll go with you 2. i will asking some friends if they wan

đề bài : find the mistake and correct
1. if she have free time, she’ll go with you
2. i will asking some friends if they want come as well.
3. would you like attending this english course?
4. i used go swimming in the river when i was a child

2 bình luận về “đề bài : find the mistake and correct 1. if she have free time, she’ll go with you 2. i will asking some friends if they wan”

 1. 1. have -> has
  2. asking -> ask
  3. attending -> to attend
  -> would like + to V
  4. used go -> used to go
  -> used to + V-bare
  —————-
  – Câu điều kiện loại 1:
  $\text{If + S + V-(s/es), S + will/can/shall + V-bare}$

  Trả lời
 2. 1. have -> has
  – Câu điều kiện loại 1: If+S+V(hiện tại đơn),S+will+V(nguyên mẫu)
  – Trong thì hiện tại đơn, she không đi với have mà là has. 
  2. asking -> ask
  – will+V(nguyên mẫu) 
  3. like -> to like
  – Would you like + to V? : bạn có muốn làm gì không?
  4. go -> to go 
  + used to + V(nguyên mẫu)
  -> Diễn tả thói quen trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới