Đề : Đặt động từ ở dạng đúng: TO V / V-ing / V 1. When Im tired, I enjoy (watch) ______________ television. Its relaxing. 2.

Đề : Đặt động từ ở dạng đúng: TO V / V-ing / V
1. When Im tired, I enjoy (watch) ______________ television. Its relaxing.
2. It was a nice day, so we decided (go) ______________ for a walk.
3. Its a nice day. Does anyone fancy (go) ______________ for a walk.Viết một bình luận

Câu hỏi mới