development / of / be / negative / The / can / technology / so Sắp xếp.

development / of / be / negative / The / can / technology / so
Sắp xếp.

2 bình luận về “development / of / be / negative / The / can / technology / so Sắp xếp.”

 1. $#Hy$
  -> The development of technology can be so negative
  + The development of technology (cụm danh từ): sự phát triển của công nghệ 
  + negative (n/v/adj) : lời phủ nhận / phủ định / tiêu cực 
  + can + be + adj 
  + so / such đứng trước tính từ nhằm bổ nghĩa, nhấn mạnh cho tính từ đó 

  Trả lời
 2. => The development of technology can be so negative.
  – The development of technology ( nphr ) sự phát triển của công nghệ
  – Cấu trúc : can + be + adj
  – negative ( n/v/adj ) lời phủ nhận,phủ định, tiêu cực
  – so + adj 
  – — – – — – – –
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới