dịch câu 21, Does Long like tennis ? No, he likes bad minton 22, Thưe Earth moves around the Sun 23, The Sun rises in the Eas

dịch câu
21, Does Long like tennis ?
No, he likes bad minton
22, Thưe Earth moves around the Sun
23, The Sun rises in the East and sets in the west
24, What are you often do in you free time?

1 bình luận về “dịch câu 21, Does Long like tennis ? No, he likes bad minton 22, Thưe Earth moves around the Sun 23, The Sun rises in the Eas”

 1. @Ame
  21,
  -> Long có thích tennis không ?
    –  Không, bạn ấy thích cầu lông.
  => Do / Does + S + V_inf ?
          Yes, S + do / does / No,  S + do / does + not + O
  22,
  -> Trái Đất quay vòng quanh Mặt Trời.
  => S + V_s-es/ V_inf
  23,
  -> Mặt Trời mọc ở hướng Đông và lặng ở hướng Tây.
  => S + V_s-es/ V_inf
  24,
  -> Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh ?
  => Wh_question + S + V_inf + O ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới