Điền từ đúng vào câu: `text{1.}` We don’t have much time now.We…you latter A.see B.sees C.will see D.will sees

Điền từ đúng vào câu:
`text{1.}` We don’t have much time now.We…you latter
A.see
B.sees
C.will see
D.will seesViết một bình luận

Câu hỏi mới