Do you trust the weather forecast? How often do they get it right

Do you trust the weather forecast? How
often do they get it right

1 bình luận về “Do you trust the weather forecast? How often do they get it right”

 1. Do you trust the weather forecast?
  ( Bạn có tin vào dự báo thời tiết không? )
  ⇒ Yes, I do ( Có, tôi tin)
  How often do they get it right ? 
  ( Làm sao họ thường làm đúng)
  ⇒ Because they have weather gauges 
  ( Bởi vì họ có máy đo thời tiết)
  $#thong$

  Trả lời

Viết một bình luận