Ex-1: Chia động từ thì htđ, httd, tlđ: 1. She (go)… on a picnic tomorrow. 2. He (wash)… his car every day. 3. I (not/

Ex-1: Chia động từ thì htđ, httd, tlđ:
1. She (go)… on a picnic tomorrow.
2. He (wash)… his car every day.
3. I (not/ come)… home very often.
4. (They/travel)…to England next week?
5. She (watch)… TV at the moment.
Ex-2: Điền in/on/at:
1. I stay…home at the weekend.
2. She is ….the bedroom.
3. His cat is ….the sofa.
4. I will meet you…. Sunday.
5. Her birthday is …..August.

2 bình luận về “Ex-1: Chia động từ thì htđ, httd, tlđ: 1. She (go)… on a picnic tomorrow. 2. He (wash)… his car every day. 3. I (not/”

 1. Answer
  I.
  $1.$ will go
  – Thì TLĐ ( + ) S + will + V
  -> DHNB : tomorrow
  $2.$ washes
  – Thì HTĐ ( + ) S + V (s / es)
  -> DHNB : every day
  -> He / She / It / N số ít + V -s / -es
  $3.$ don’t come
  – Thì HTĐ ( – ) S + doesn’t / don’t + V
  -> DHNB : very often
  -> I / You / We / They / N số nhiều + don’t
  $4.$ Will they travel
  – Thì TLĐ (  ?  ) Will + S + V
  -> DHNB : next week
  $5.$ is watching
  – Thì HTTD ( + ) S + is / am / are + Ving
  -> DHNB : at the moment
  -> He / She / It / N số ít + is 
  II.
  $1.$ at
  -> stay at home : ở nhà
  $2.$ in
  -> in (pre.) : ở trong
  -> in the bedroom : ở trong phòng ngủ
  $3.$ on
  -> on (pre.) : ở trên
  -> on the sofa : ở trên ghế sofa
  $4.$ on
  -> on + thứ trong tuần : vào thứ mấy
  $5.$ in 
  -> in + tháng : vào tháng mấy

  Trả lời
 2. $#Hy$
  Giải đáp: 
  Ex_1:
  1- will go 
  + tomorrow -> Tương lai đơn: (+) S + will + V_inf
  2- washes
  + every day -> Hiện tại đơn: (+) S + V(es/s)
  3- don’t come
  + often -> Hiện tại đơn: (-) S + do/ does + not + V_inf
  4- Will they travel 
  + next + time -> Tương lai đơn: (?) Will + S + V_inf … ?
  5- is watching 
  + at the moment -> HTTD: (+) S + am/ is/ are + V_ing
  Ex_2:
  1- at 
  + stay at home : ở nhà
  2- in 
  + in the bedroom : ở trong phòng ngủ
  3- on 
  +  on the sofa : ở trên ghế sofa
  4- on 
  + On Sunday : vào chủ nhật
  + On: Thường đi cùng các mốc thời gian cụ thể
  5- in
  + in August: vào tháng 8
  + In: Thường dùng để nhắc tới các mốc thời gian dài (tháng/năm/thập kỉ/ … )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới