Ex.2: Choose the word whose main stress placed differently from the others. 1. A. cycle B. bumpy C. director D. fantasy 2. A.

Ex.2: Choose the word whose main stress placed differently from the others.
1. A. cycle B. bumpy C. director D. fantasy
2. A. parade B. festival C. survey D. wizard
3. A. moving B. gripping C. obey D. costume
4. A. performance B. Thanksgiving C. frightening D. decorate
5. A. Easter B. distance C. traffic D. pedestrian

2 bình luận về “Ex.2: Choose the word whose main stress placed differently from the others. 1. A. cycle B. bumpy C. director D. fantasy 2. A.”

 1. 1. C ( Là âm thứ hai, các từ còn lại là âm thứ nhất )
  2. A ( Là âm thứ hai, các từ còn lại là âm thứ nhất )
  3. C ( Là âm thứ hai, các từ còn lại là âm thứ nhất )
  4. D ( Là âm thứ nhất, các từ còn lại là âm thứ hai )
  5. D ( Là âm thứ hai, các từ còn lại là âm thứ nhất )

  Trả lời
 2. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  1. C (âm 2 còn lại âm 1)
  2. A (âm 2 còn lại âm 1)
  3. C (âm 2 còn lại âm 1)
  4. Không có đáp án đúng
  -> A và B nhấn âm 2
         C và D nhấn âm 1
  5. D (âm 2 còn lại âm 1)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới