Ex1 viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi 1.The last time we called each other was 5 years ago =>we haven’t……….

Ex1 viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi
1.The last time we called each other was 5 years ago
=>we haven’t………………………………………………………………………….

2 bình luận về “Ex1 viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi 1.The last time we called each other was 5 years ago =>we haven’t……….”

 1. Đáp án: We haven’t called each other for 5 years
  -Cấu trúc: The last time+S+Ved+was+time ago
  =S+have/has( not )+VpII+for+khoảng thời gian
  -Có call ( HTĐ )->called ( QKĐ)->called ( HTHT )
  -dịch là 5 năm rồi chúng ta không gọi cho nhau
  $#tytyrrte$

  Trả lời
 2. $# Helena$
  Giải đáp:
  We haven’t called each other for 5 years.
  * Giải thích:
  o Lần cuối ai đó làm gì:
  The last time S+ V_(ed//2)+ 0  was thời gian ago
                                                           in/on thời gian
  -> S+ has// have + not + V_(ed//3) + 0   for thời gian
                                                                       since thời gian 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới