Ex3: 1. Jim was on his hands and knees on the floor. He (look).for his cigarette lighter. 2. We (walk)..along the road for ab

Ex3:
1. Jim was on his hands and knees on the floor. He (look).for his cigarette lighter.
2. We (walk)..along the road for about 20 minutes before a car stopped and the driver offered us a lift.
3. When I arrived, everyone was sitting round the table with their mouths full. They (eat).
4. When I arrived, everyone was sitting round the table and talking. Their mouths were empty but their stomachs were full. They (eat).
5. Ann (wait)..for me when I came. She was rather annoyed with me because I was late and she (wait)for a long time.
y/c giải thích

2 bình luận về “Ex3: 1. Jim was on his hands and knees on the floor. He (look).for his cigarette lighter. 2. We (walk)..along the road for ab”

 1. $\text{1. was looking for}$
  Do câu này sử dụng thì quá khứ đơn, mà hành động tìm kiếm này là hành động đang xảy ra nên bạn sử dụng thì quá khứ tiếp diễn nha
  Công thức: S + was/were + v-ing
  He, she, it + was
  We, you,they + were
  $\text{2. were walking}$
  Do câu này sử dụng thì quá khứ đơn, và có before nên bạn sử dụng thì quá khứ tiếp diễn nha
  $\text{3. were eating}$
  Do ở câu trước có when và câu này là chỉ hành động đang xảy ra mà bị hành động khác cắt ngang trong quá khứ nên bạn sử dụng thì quá khứ tiếp diễn (cho hành động đang xảy ra)
  $\text{4. were eating}
  $\text{5. was waiting-has waited}$
  Do có when và for a long time nên bạn sử dụng thì hiện tại hoàn thành nha
  Công thức: S + have/has + v3/ed

  Trả lời
 2. 1. was looking 
  2. had walked
  3. were eating
  4. had eaten
  5. was waiting
  *GT: – QKHT: (+) S + had + V3/V-ed
  – QKTD: (+) S + was/were + V-ing
  + I/he/she/it + was
  + We/you/they + were.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới